En extrastämma kommer att hållas den 26 april kl. 19.00 i föreningens styrelserum på bottenvåningen i hus 15C för att behandla eventuella stadgeändringar. Kallelse finns på lämpliga platser inom föreningens hus.

Styrelsen förordar att genomföra en stadgeändring kring kallelse till stämmor och en stagdeändring kring revisionsberättelsen. Dessa ändringar är baserade på nya bestämmelser i bostadsrättslagen. Överstrukna delar föreslås ersättas av text i fetstil. Styrelsen förordar även om ett tillägg till stadgarna i och med  dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla den 25 april 2018.

16 §
En revisor och en suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Väljs ett bolag som revisor, behöver ej revisorssuppleant väljas. 

Revisor åligger:
att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning samt
att senast två tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse. 

17 §
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar ska ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus. Kallelse till stämma ska tydligt ange de ärenden som ska förekomma på stämman.   

Kallelse får skall utfärdas tidigast fyra sex veckor före stämma och ska utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extrastämma.

40 §
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Styrelse och förvaltare har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i dataskyddsförordningen.

Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.

Dagordning till extrastämman

a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Val av protokollförare
e) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
f) Fråga om stämman blivit i stadgeenligt utlyst
g) Godkännande av dagordningen
h) Stadgeändringar: Revidering av rutiner för kallelse till stämma och revisionsberättelse samt tillägg medlems- och lägenhetsförteckning
i) Stämmans avslutande 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *